MijnDakJouwDak: bekijk LIVE de resultaten van de zonnepanelen op het Streekcentrum.
Klik hier >

MijnDakJouwDak is een initiatief van Den Hâneker, de natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Samen met partners als het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Den Hâneker

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers. De vereniging zet zich in om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het haar aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst. Met de visie "Samen sterk voor de streek" ontwikkelt Den Hâneker verscheidene projecten om dit te bereiken. Zoals het project MijnDakJouwDak.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. De Alblasserwaard - Vijfheerenlanden toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden.

Ga hier naar de site

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

In de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van juni 2003 en april 2004 wordt met de instelling van één enkel financierings- en programmeringsinstrument, namelijk het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), vooral de nadruk op plattelandsontwikkeling gelegd. Dit instrument, dat werd opgericht op grond van Verordening (EG) nr. 1290/2005, heeft tot doel het communautair beleid inzake plattelandsontwikkeling te versterken en de tenuitvoerlegging ervan te vergemakkelijken. Het verbetert met name het beheer en de controle van het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid voor de periode 2007-2013.

Doelstellingen en algemene bepalingen betreffende de bijstandsverlening
Deze verordening bevat de algemene bepalingen met betrekking tot de communautaire bijstand voor plattelandsontwikkeling die wordt gefinancierd uit het ELFPO. Voorts zijn in deze verordening de doelstellingen van het plattelandsontwikkelingsbeleid en het bredere kader ervan vastgesteld.

Het Fonds draagt bij aan de verbetering van:


De bijstand uit het Fonds vormt een aanvulling op de nationale, regionale en plaatselijke acties die tot de verwezenlijking van de prioriteiten van de Gemeenschap bijdragen. De Commissie en de lidstaten zien ook toe op de coherentie en de compatibiliteit tussen het Fonds en de andere communautaire steunmaatregelen.

Ga naar de site

Streekcentrum Het Liesvelt

Het Streekcentrum het Liesvelt is eind jaren zestig ontstaan toen de ooievaar in Nederland vrijwel geheel verdwenen was. Onder leiding van dhr C.J.A. Wijnaendst van de Vogelbescherming werden plannen gemaakt, naar Zwitsers voorbeeld, om te komen tot een beschermingsplan voor de ooievaar.

Op dit moment is Het Liesvelt uitgegroeid tot een uniek streekcentrum met veel natuurlijke bijzonderheden zoals het knuppelpad. Het VVV agentschap op Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt wordt  maandelijks aangevuld met alle brochures uit de streek zoals vermeldt op de website van VVV Zuid-Holland Zuid.

In de streekwinkel van Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt zijn diverse wandel- en fietsroutes (tijdens openingstijden) verkrijgbaar waaronder de fietsknooppuntengids en de fietsknooppuntenkaart van Zuid-Holland Zuid met het fietsroutenetwerk van de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Ga naar de site

Gemeente Molenwaard

Het totale werkgebied van de gemeente Molenwaard bestaat uit 13 kernen (12 dorpen en 1 stad) en het totale aantal inwoners bedraagt ruim 29.000. De gemeente werkt in dit gebied ‘aan een levendig en leefbaar landelijk gebied met kernen waar het goed wonen is’.

Ga naar de site